Pomáháme při vývoji nových nebo úpravě starších kotlů, říká Jiří Horák z VŠB-TU

5.7.2021

Dnes jsou u nás již dvě zkušebny, kde je možné „certifikovat“ kotle a lokální topidla na pevná paliva: Brno a Ostrava. Zkušebnu na VŠB-TU Ostrava vede Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias „Smokeman“. V rozhovoru představuje široké spektrum aktivit svého týmu a navíc přibližuje, jak zkušebna umí pomoci výrobcům kotlů a dalších topidel na pevná paliva.

Je pravda, že jste původně přišel do Ostravy, abyste se vyučil horníkem?

Dalo by se říci, že jsem typický produkt socialismu. Mne ještě učili: „Já su horník, kdo je víc?“ Takže jsem se s uhlím nejdřív seznámil tak, že jsem jej kopal, a tím si také trochu uvědomil, kolik to stojí práce, úsilí a s čím vším to souvisí. Pak jsem na strojní fakultě studoval svařování na strojírenské technologii. Diplomovou práci jsem měl na svařování autokol na Felicii. Během studia jsem absolvoval různé brigády na koksovně a jako bílý zedník jsem prolezl první velký uhelný kotel.

Jak jste se dostal k energetice?

Po absolvování vysoké školy jsem dělal doktorandské studium na oboru Ochrana ovzduší v průmyslu. Tím jsem se dostal k panu profesoru Noskievičovi a samotné energetice. Jako doktorand jsem objezdil mnoho tepláren a elektráren, učil se, jaké jsou základní parametry kotlů a jak a čím se stanovují. S panem profesorem Danihelkou jsme, oblečeni do montérek, v rámci velké dioxinové kampaně popsali mnoho kouřovodů, které nám sloužily jako „tabule“. Ten mne naučil základní a nejtěžší otázku: „Proč?“. 

Tehdy jste přišel k přezdívce SMOKEMAN?

Před vstupem do Evropské unie jsem působil dva a půl roku na severu Itálie v Ispře na Joint Research Center, kde jsem měl na starosti experimentální kampaň zaměřenou na tvorbu perzistentních organických látek z vytápění domácností. Tam mi říkali dottore Giorgio Bruciatorre a když jsem se vrátil do Ostravy, tak se zrodil SMOKEMAN. To je vlastně taková má druhá identita. SMOKEMAN je chlap, který nemá rád kouř a učí lidi, jak správně topit. 

Jaké hlavní zásady lidi učíte?

Tisíce spalovacích zkoušek, které jsme provedli na naší zkušebně, jsme shrnuli do SMOKEMANova desatera správného topiče. Zjednodušeně můžeme říci, že jsou jen čtyři základní parametry, které ovlivní, co vychází z našeho komína: do čeho palivo dáváme (typ kotle), co tam dáváme (kvalita paliva), kdo to tam dává (kvalita obsluhy) a jak se o zařízení stará (kvalita údržby).

Výzkumné energetické centrum

Kdy vzniklo Výzkumné energetické centrum, kde působíte?

Výzkumné energetické centrum vzniklo na počátku roku 1999. Pracoviště navázalo na dlouholeté zkušenosti pracovníků z katedry energetiky VŠB-TU Ostrava. Mezi hlavní „otce“ VEC můžeme řadit zejména pana profesora Pavla Noskieviče a docenta Tadeáše Ochodka. Po třech letech existence získalo Výzkumné energetické centrum (VEC) statut vysokoškolského ústavu, kterým je dosud.

Na jaké činnosti se VEC zaměřuje?

Naše činnosti jsou různorodé, ale základním cílem jsou reálné a smysluplné aplikace. V oblasti spolupráce s průmyslovými partnery nabízíme široké spektrum činností – inženýrská a projekční činnost energetických celků, monitorování a optimalizace energetické náročnosti podniků a monitoring obnovitelných zdrojů. Máme dlouholeté zkušenosti s měřením emisí znečišťujících látek, jsme členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME). Další oblastí je bezpečnost v energetice a průmyslu, kde posuzujeme rizika související s chemickými látkami, výbuchové parametry látek atd. 

Co všechno se děje ve zkušebně spalovacích zařízení? 

Zkušebna se podílí na výzkumu, vývoji a testování spalovacích zařízení zejména na pevná paliva – biomasu, hnědé a černé uhlí. Ale nabízíme služby i pro zařízení spalující plynná a kapalná paliva. Vybavení zkušebny je dlouhodobě na špičkové úrovni, protože jen tak je možno poskytovat kvalitní služby v oblasti zdokonalování procesu transformace energií, zvyšování energetické účinnosti spalovacích zařízení a také omezování negativních dopadů spalování paliv na životní prostředí. Zkušebna je koncipována univerzálně a umožňuje zkoušet teplovodní zařízení do výkonu cca 500 kW. Další oblastí je zkoušení lokálních topidel, mezi které patří např. varné spotřebiče pro domácnost, krbová kamna a krbové vložky. Zkušebna má k dispozici akreditovanou laboratoř paliv, která umožňuje analýzu pevných paliv, ale také jejich výrobu (pelety a brikety) z různých alternativních zdrojů. Součástí zkušebny je také kalorimetrická komora, která slouží pro stanovení tepelného výkonu do místnosti. 

Podílíte se taky na vývoji nových produktů?

Pracovníci zkušebny jsou na vysoké odborné úrovni, a mohou tak producentům spalovacích zařízení významně pomoci při vývoji nových nebo úpravě starších produktů. Toto je striktně odděleno od procesu „certifikace“. Zařízení, na jejichž vývoji se podílíme, nemůžeme „certifikovat“. Dokladem úrovně zkušebny je akreditace Českého institutu pro akreditaci, na jehož základě je VEC akreditovanou zkušební laboratoří č. 1166.3 splňující požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Spolupracujete se zahraničím?

Účastníme se například jednání pracovních skupin technických komisí CEN, které mají na starosti tvorbu norem, které spadají pod naši oblast působnosti. Je tak zajištěno, že máme k dispozici aktuální informace o připravovaných novinkách v oblasti státního zkušebnictví. Dále spolupracujeme také se zahraničními výzkumnými centry, naši pracovníci se na partnerských pracovištích účastní pracovních stáží, což dále vede k jejich profesnímu růstu. 

Řešíte se zahraničními kolegy i společné projekty?

Ano, jejich výstupy mohou být následně podkladem např. pro tvorbu nových zkušebních metod a postupů. Namátkou lze zmínit projekt EN-PME TEST, který si kladl za cíl vyvinutí jednotné metodiky stanovení koncentrace prachu z malých spalovacích zařízení (kotle na pevná paliva, krbová kamna, krbové vložky a sporáky). V současné době probíhá testování této metodiky v notifikovaných zkušebnách.

Věnujete se i vzdělávání?

Jako pracoviště VŠB-TU Ostrava se podílíme na výuce domácích i zahraničních studentů. Také publikujeme naše výstupy v odborných časopisech. Veřejnosti asi nejpřístupnější zdroj je server TZB-info, kde zveřejňujeme články zabývající se legislativou, ty se týkají např. emisních limitů pro malá spalovací zařízení, ale taky články s praktickými zkušenostmi s provozem těchto zařízení. Nelze nezmínit popularizační akce „Smokeman zasahuje“, na kterých se snažíme široké veřejnosti přiblížit problematiku vytápění domácností. Lidem vysvětlujeme např. co všechno ovlivňuje množství škodlivin, které vypouštějí do ovzduší a jak mohou sami svým přístupem alespoň trochu zlepšit ovzduší v místě jejich bydliště.